Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Všeobecné obchodné podmienky sprostredkovateľa predaja produktov a služieb, vymedzujúce nákup a uplatnenie

zľavových kupónov prostredníctvom portálu www.kupzlavu.sk

 

Prevádzkovateľom stránky www.kupzlavu.sk je Logec s. r. o. sídlom Suché mýto 19, 811 03 Bratislava. IČO: 45238847, DIČ: 2022917776

 

Článok I

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) určujú práva a povinnosti všetkých osôb, ktoré navštívia stránku www.kupzlavu.sk.

1. Prevádzkovateľ je Logec s. r. o. sídlom Suché mýto 19, 811 03 Bratislava. IČO: 45238847, DIČ: 2022917776. Prevádzkovateľ sprostredkuje predaj Kupónu (definovaný v bode 8) ponúkaného Poskytovateľom (bod 2) cez Stránku (bod 6) Klientovi (bod 4).


2. Poskytovateľ je fyzická alebo právnická osoba predávajúca Kupóny ponúkané na Stránke. Táto činnosť je vymedzená konkrétnou zmluvou s Prevádzkovateľom. 
3. Predmet sprostredkovania je predaj Kupónu.4. Klient je fyzická alebo právnická osoba, ktorá si zakúpi Kupón na Stránke.5. Strany predstavujú Klient a Prevádzkovateľ.6. Stránka je internetová web stránka www.kupzlavu.sk, ktorej vlastníkom je Prevádzkovateľ.7. Ponuka je predaj Kupónu uverejneného na Stránke. Ponuka je časovo obmedzená a obsahuje nasledujúce informácie: názov produktu alebo služby, popis Plnenia (bod 9), podmienky uplatnenia Kupónu, výšku zľavy, lehotu platnosti Kupónu, platobné podmienky.8. Kupón je jedinečné, identifikačným číslom označené potvrdenie. Po jeho predložení vzniká Poskytovateľovi povinnosť poskytnúť klientovi Plnenie na základe podmienok stanovených v Ponuke. Platnosť Kupónu je obmedzená a vždy je uvedená na Kupóne.9. Plnenie je služba alebo produkt, ktorý je ponúkaný Poskytovateľom. Predmet Plnenia je uvedený priamo v Ponuke alebo je súčasťou Kupónu.10. Účet je časť Stránky Prevádzkovateľa, ktorá je prístupná po registrácii a prihlásení sa Klienta. Obsahuje informácie o zakúpených Kupónoch. 11. Všeobecné obchodné podmienky (VOP) sú tieto podmienky týkajúce sa Stránky. Vymedzujú zmluvné vzťahy zúčastnených zmluvných strán – Prevádzkovateľa, Klienta, Poskytovateľa. VOP sú týmto stranám prístupné priamo na Stránke v elektronickej podobe. 


 

Článok II


Objednávka a zakúpenie Kupónu

1. Na Stránke Prevádzkovateľa je uverejnený aktuálny zoznam Kupónov, ktoré predstavujú Ponuku. Klient si môže z ponuky na Stránke slobodne vybrať, objednať a zakúpiť Kupón.2. Ponuka sa stáva platnou a záväznou až vtedy, ak sú splnené podmienky jej aktivovania (t.j. minimálny počet zakúpení). Klient si môže Kupón zakúpiť počas dĺžky trvania Ponuky, ktorú na základe vzájomnej dohody určujú Prevádzkovateľ a Poskytovateľ. 3. Klient má právo objednať si ľubovoľné množstvo Kupónov, pokiaľ nie je na Stránke určený obmedzený počet. Klient môže uplatniť len jeden zakúpený Kupón, ak nie je v Ponuke alebo na Stránke uvedené inak. 4. Realizácia objednávky a kúpy Kupónu prebieha cez Stránku rôznymi spôsobmi, ktoré sú uvedené na Stránke. Pri platbe vykonanej bankovým prevodom, príde Klientovi Kupón na e-mail najneskôr do 4 dní. Kupón sa považuje sa zakúpený až po prijatí platby na účet Prevádzkovateľa. 
5. Objednávka sa stáva záväznou až po objednaní Kupónu Klientom. Klient musí vyplniť registračný formulár, resp. prihlasovací, ak je Klient už registrovaný, a kliknúť na zakúpenie Kupónu. Vyplnením objednávky Klient súhlasí s VOP a musí uhradiť cenu za Kupón.6. Klientovi vzniká povinnosť uhradiť cenu Kupónu po odoslaní objednávky. Urobiť tak môže priamo pri objednaní Kupónu alebo do 3 dní od prijatia e-mailovej správy na e-mail zadaný Klientom. Peniaze musí zaslať vo výške, ktorú uvádza Prevádzkovateľ, na číslo účtu uvedené v zaslanom e-maile. Prevádzkovateľ získava od Poskytovateľa právo na prevzatie ceny Kupónu od Klienta. 7. Kupón sa považuje za uhradený v momente doručenia finančných prostriedkov vo výške ceny Kupónu na bankový účet Prevádzkovateľa. 
Kupón sa považuje za doručený v momente odoslania na e-mail Klienta uvedený pri tvorbe objednávky.8. Doklad o kúpe je vydávaný ich predajcom, teda Poskytovateľom.

9. Objednávka sa nepovažuje za uzavretú v prípade, ak sa nenaplní minimálny počet objednaných Kupónov, t.j. Kupón nezakúpi minimálny počet Klientov. Objednávka aj kúpa Kupónu Klientom sa v tomto prípade ruší. Cena uhradená za Kupón, ktorý nebol aktivovaný, bude vrátená na účet Klienta, z ktorého finančné prostriedky odoslal. Prevádzkovateľ tak musí urobiť do 10 dní od zrušenia objednávky.
 


10. Prevádzkovateľ upozorňuje, že nezodpovedá za škody spôsobené uvedením zlej e-mailovej adresy zo strany Klienta. Takisto nenesie zodpovednosť ani pri nesprávne uvedených iných údajoch alebo v prípade nezaplatenia ceny Kupónu.11. Objednávku za kupón nie je možné zaplatiť po skončení alebo úplnom vypredaní akcie. 


 

Článok III


Práva a povinnosti

1. Po pripísaní ceny Kupónu na účet Prevádzkovateľa je ten povinný najneskôr do 4 pracovných dní doručiť Kupón Klientovi. Prevádzkovateľ to urobí prostredníctvom zaslania Kupónu na e-mailovú adresu uvedenú Klientom v registračnom, resp. prihlasovacom formulári. Tento Kupón taktiež vloží do prostredia Účtu Klienta, odkiaľ si ho môže vytlačiť.2. Kupón je dokladom na požadovanie práv z neho vyplývajúcich aj vo vytlačenej forme. 3. Poskytovateľ má právo skontrolovať Klientov Kupón a porovnať ho so zoznamom všetkých predaných Kupónov, ktorý má od Prevádzkovateľa. 4. Klient má právo použiť Kupón na základne podmienok uvedených na Kupóne a v Ponuke. Nárok na uplatnenie Kupónu má len počas doby platnosti uvedenej na Kupóne.5. Pokiaľ je v Ponuke a na Kupóne uvedená podmienka dojednania si termínu medzi Klientom a Poskytovateľ pre poskytnutie Plnenia, Klient je povinný dohodnúť si termín prostredníctvom telefónu, e-mailu, osobného stretnutia alebo inak. Ak tak Klient neurobí, stráca nárok na uplatnenie si Kupónu. 6. Klient stráca nárok na uplatnenie Kupónu, ak je Kupón po uplynutí doby platnosti. Klient nemá nárok na odškodnenie alebo vrátenie peňazí za Kupón. 7. Uvedením svojho e-mailu počas registrácie Klient súhlasí, aby mu boli na jeho e-mail zasielané reklamné e-maily. Svoj súhlas môže Klient kedykoľvek zrušiť zaslaním e-mailu s touto požiadavkou na info@kupzlavu.sk.

 

Článok IV


Povinnosti a zodpovednosť Prevádzkovateľa a Poskytovateľa

1. Poskytovateľ je zodpovedný:

a) za kvalitu, úplnosť a dodanie Plnenia,

b) za pravdivosť a kompletnosť Ponuky,

c) za dodržanie a naplnenie práv vyplývajúcich zo zakúpeného Kupónu,

d) za dodržanie všetkých podmienok uvedených vo VOP 2. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za Plnenie v bode č. 1 tohto článku. Klient toto akceptovaním podmienok berie na vedomie. Prevádzkovateľ je zodpovedný za včasné a úplné dodanie Kupónu definované v týchto VOP.3. Klient si je vedomý, že Plnenia od Poskytovateľa môžu predstavovať nebezpečenstvo. Je na rozhodnutí Klienta, či Plnenie využije, alebo nie. Prevádzkovateľ nezodpovedá za ujmu na zdraví Klienta. 4. Klient nemá nárok na náhradný Kupón ani iné odškodnenie. Poskytovateľ ani Prevádzkovateľ nenesú zodpovednosť za zničenie, poškodenie, stratu alebo odcudzenie Kupónu. 


 

Článok V


Reklamačný poriadok

1. Klient má nárok na reklamáciu voči Prevádzkovateľovi, ak podľa týchto VOP nedostal Kupón na e-mail uvedený v registračnom formulári, alebo ak sa podmienky na Kupóne nezhodujú s Ponukou, prípadne Kupón obsahuje iné chyby.2. Reklamácia sa považuje za prijatú vtedy, ak ju Klient odošle písomne e-mailom na reklamacie@kupzlavu.sk. Klient tak musí urobiť najneskôr do 48 hodín od doručenia Kupónu. V prípade, že Kupón nebol doručený, tak najneskôr do troch pracovných dní od uplynutia lehoty pre doručenie Kupónu, ktorá je uvedená v týchto VOP. Pri nedodržaní týchto podmienok nárok Klienta na uplatnenie reklamácie zaniká.3. Prevádzkovateľ musí reklamované chyby odstrániť do troch pracovných dní od doručenia reklamácie. Ak sa tak nestane, Klient má právo odstúpiť od kúpy a budú mu vrátené peniaze. 


 

Článok VI


Odstúpenie od kúpy Kupónu, zánik Objednávky

1. Ak Klient neuhradí cenu Kupónu v lehote splatnosti, Objednávka a právo na Plnenie ihneď zanikajú.2. Prevádzkovateľ má právo na to, aby Ponuku stiahol zo Stránky. Dôvodom môže byť nesprávne uvedenie informácií, chybné alebo neúplné údaje v Ponuke, alebo iné závažné nedostatky.
 Objednávky, ktoré už boli vyplnené, budú zrušené. Prevádzkovateľovi vzniká povinnosť vrátiť do 15 kalendárnych dní od zrušenia Ponuky Klientovi cenu za Kupón, ktorú uhradil.3. Klient má nárok na odstúpenie od kúpy bez uvedenia dôvodu do 7 dní odo dňa uhradenia ceny za Kupón. Výnimku tvoria prípady, kedy bol Kupón použitý alebo akcia už prebehla. V takom prípade toto právo Klienta zaniká.
 Za odstúpenie od kúpy nie je Klient postihnutý žiadnou pokutou ani sankciou. Odstúpenie od zmluvy musí byť učinené písomnou formou (splnené i prostredníctvom elektronickej pošty). Vzhľadom k tomu, že platba za voucher je prevedená na účet Prevádzkovateľa, je Klient povinný o svojom odstúpení informovať i Prevádzkovateľa, aby v prípade, že celá platba ešte nebola Prevádzkovateľom prevedená Poskytovateľovi, mohol by Prevádzkovateľ vrátiť takú časť platby Klienta späť Klientovi. 


 

Článok VII


Spoločné a záverečné ustanovenia

1. VOP sú zverejnené na Stránke Prevádzkovateľa. Akékoľvek zmeny alebo dodatky VOP nadobudnú účinnosť okamžite od ich zverejnenia na Stránke.2. Všetky zmluvné vzťahy medzi zmluvnými stranami (Prevádzkovateľ, Klient, Poskytovateľ), ktoré vo VOP nie sú bližšie špecifikované, sa riadia právnymi ustanoveniami Slovenskej republiky. 3. Klient odoslaním registračného formulára alebo potvrdením prístupu na Stránky cez nástroj Facebook Connect poskytuje súhlas Prevádzkovateľovi na spracovanie jeho osobných údajov podľa podmienok vo VOP.4. Klient udeľuje Prevádzkovateľovi súhlas na spracovanie svojich osobných údajov, ktoré poskytne pri vyplnení registračného formulára za účelom plnenia práv a povinností Prevádzkovateľa a Poskytovateľa. Tento súhlas je udelený podľa platného zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. 
Klient súhlasom s VOP potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné a pravdivé. V prípade akejkoľvek zmeny je Klient povinný zmenu oznámiť Prevádzkovateľovi e-mailom na info@kupzlavu.sk. 
Klient potvrdzuje, že svoje údaje poskytol dobrovoľne a je si vedomý, že jeho údaje budú v databáze Prevádzkovateľa najviac 2 roky po ukončení všetkých zmluvných záväzkov. 
Klient má právo svoj súhlas písomne odvolať. Klient potvrdzuje, že bol zo strany Prevádzkovateľa informovaný o skutočnostiach uvedených v § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a rovnako bol poučený o svojich právach vyplývajúcich z § 20 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.5. Vyplnením registračného formulára Klient súhlasí s prijímaním informačných e-mailov od www.kupzlavu.sk ako aj obchodných partnerov Prevádzkovateľa podľa ust. § 66 a Obchodného zákonníka. Zasielanie e-mailov môže Klient odmietnuť odoslaním svojho nesúhlasu písomne e-mailom na info@kupzlavu.sk.6. Potvrdením objednávky Klient vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.7. VOP získavajú platnosť a účinnosť odo dňa 1. 8. 2012 a sú pre Klienta záväznými v ich aktuálnej podobe platnej od vyplnenia registračného formulára Klientom.

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a nepremeškajte už žiadnu zľavu!
Zľavový portál kupzlavu.sk prevádzkuje Kúp Zľavu. © 2011 - 2015
Prevádzkovateľ zľavového portálu nezodpovedá za pravdivosť informácií, ktoré nám poskytli iní poskytovatelia zliav.
Pokiaľ chcete predávať svoje služby alebo výrobky cez zľavový portál kupzlavu.sk, prosím, kontaktujte nás.
Webdesign by www.fineststudios.eu